Vrijvoelen.com

Vrij Voelen Logo

1: voorwaarden toepassing 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen VrijVoelen en haar klanten voor het maken van Luisterkind-afstemmingen. 
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer VrijVoelen deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd. 

2: overeenkomsten 
2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan VrijVoelen een aanvraag heeft gedaan, de gevraagde gegevens heeft geleverd en heeft betaald voor het maken van een Luisterkind afstemming en Luisterspriet deze opdracht heeft bevestigd. 
2.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door VrijVoelen een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van VrijVoelen op. De klant kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. 

3: rechten en plichten 
3.1 Bij elke overeenkomst tussen VrijVoelen en haar klant verplicht VrijVoelen zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van VrijVoelen kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt. 
3.2 Met elke overeenkomst tussen VrijVoelen en haar klant accepteert VrijVoelen een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat VrijVoelen zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is. 
3.3 Als VrijVoelen voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is VrijVoelen van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 

4: annulering of opzegging van overeenkomsten 
4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met VrijVoelen kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail plaatsvinden. 
4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat VrijVoelen de aanvraag voor een Luisterkind afstemming heeft bevestigd. 
4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats. 

5: overmacht 
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan VrijVoelen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. 
5.2 Indien VrijVoelen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 
5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor VrijVoelen tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen bijvoorbeeld, maar niet allesomvattend: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk. 

6: tarief & betalingsvoorwaarden 
6.1 Het tarief van VrijVoelen bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. Deze staan op de website. 
6.2 Alle door VrijVoelen opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. 
6.3 Betalingen moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

7: aansprakelijkheid 
7. VrijVoelen is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VrijVoelen 
7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan VrijVoelen geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door VrijVoelen gemaakte Luisterkind afstemming valt onder deze clausule. 
7.3 Wanneer VrijVoelen is gehouden aan vergoeding van door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. 
7.4 De totale vergoeding van VrijVoelen aan haar klant kan nooit meer bedragen dan € 95,- per afstemming. 

8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie 
8.1 VrijVoelen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. 
8.2 Als VrijVoelen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als VrijVoelen zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VrijVoelen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van de wederpartij. 

9: persoonsgegevens 
9.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de klant VrijVoelen bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. VrijVoelen beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. 
9.2  VrijVoelen bewaart naam, telefoonnummer en email gegevens gedurende 7 jaar ivm wetgeving rondom belastingzaken zodat ze kan aantonen bij controle welke debiteuren/crediteuren Luisterspriet heeft. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een VrijVoelen worden maximaal een half jaar bewaard. Daarna zullen deze verwijderd worden. 
De foto’s en gegevens die zijn verstrekt door de cliënt ivm een Luisterkindafstemming worden maximaal 3 maanden na verzending van de luisterkind-afstemming verwijderd. De Luisterkindafstemming zelf wordt maximaal 6 maanden bewaard en vervolgens verwijderd. 
De gegevens zijn opgeslagen op een externe harde schijf.. 
Mocht u eerder dan de genoemde data uw gegevens verwijderd willen hebben uit mijn database ontvang ik daar graag een bericht van door middel van een mailtje. 

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst 
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, behandelingen en overeenkomsten inzake door uit te voeren opdrachten. 

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor VrijVoelen slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

 
 

 
Behandeling 
De behandeling start met een intakegesprek, waarna VrijVoelen komt met een behandelvoorstel. Dit zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin staat de gekozen behandeling en aanbevolen therapieën.  Dit wordt de leidraad voor de behandeling. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin u zelf en VrijVoelen overleggen en komen tot eventuele aanpassingen in het behandeltraject. 
Aniek Hurks mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten. 

De sessies verschillen van tijdsduur, afhankelijk van uw unieke situatie en wensen. 

Het advies wat Aniek Hurks geeft tijdens het contact met de cliënt is ter bevordering van de bewustwording van de cliënt; 
deze is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van behandeling of behandelaar. 

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij VrijVoelen terecht.  Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal VrijVoelen de cliënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling of therapeut. 

Op het moment dat er sprake is van ziekte bij VrijVoelen, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. 

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. 

De zorgverlener VrijVoelen, Aniek Hurks werkt als zelfstandige. 

 
Betaling 
De cliënt gaat akkoord met de gehanteerde tariefstelling. Betaling dient te geschieden direct bij het boeken van een consult of training. De factuur krijgt u automatisch toegestuurd via de e-mail.  

 
Annulering 
Mijn consulten staan op mijn website omschreven wat een deelnemer kan verwachten. 

Indien één van deze activiteiten door omstandigheden niet kan doorgaan zal VrijVoelen elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardige activiteit. VrijVoelen zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum. 

U dient uw annulering altijd schriftelijk of per email (info@vrijvoelen.com) kenbaar te maken en is geldig na bevestiging. 
 
Annulering Consulten 

Bij annulering krijgt de cliënt het bedrag 60 % teruggestort mits  hij/zij dit doet langer dan 48 uur van te voren. 
Indien de cliënt niet komt opdagen bij de consultafspraak, vervalt het recht op terugbetaling van het consultbedrag. 

 
Dossiervoering, geheimhouding en privacy 
VrijVoelen is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door VrijVoelen gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van VrijVoelen, 7 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. 

VrijVoelen heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. 

VrijVoelen draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. VrijVoelen zal dan ook aan niemand  enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 
Klachtenregeling 
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met VrijVoelen te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk Info@vrijvoelen.com worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door VrijVoelen, Aniek Hurks Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

 
Aansprakelijkheid 
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft.  

VrijVoelen, Aniek Hurks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of cursuslocatie. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan VrijVoelen, Aniek Hurks 

 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. 

 
 

 
Gedragsregels 
Om de consulten/activiteiten ordelijk te laten verlopen dient de cliënt tijdens de afspraak de aanwijzingen op te volgen. 

VrijVoelen behoudt zich het recht voor om de cliënt per direct de toegang te ontzeggen indien: 
• cliënt de aanwijzingen niet opvolgt 
• cliënt geluids- en/of beeldopnames maakt (zonder toestemming wettelijk verboden) 
 

In alle van bovengenoemde incidenten zal de cliënt per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Er is in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. 

 

Auteursrecht & intellectuele eigendomsrechten 
Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij VrijVoelen. 

Het is een deelnemer van een activiteit niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij VrijVoelen hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. 

 

Toepasselijk recht 
Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.